خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه
نحوه به روزرسانی لیست دانشجویان
از مدیر سامانه در یکشنبه، 4 اسفند 1392، 9:39 صبح
 

اساتید محترم:

برای افزودن یا حذف دستیار آموزشی و دانشجو می توانید مطابق فایل زیر عمل نمایید.

فایل